نویسنده = lموسوی، سید جمال
تعداد مقالات: 1
1. رسالۀ فی [توضیح اشکال] الاسطرلاب الکری: بررسی رساله ای مجهول المؤلف درباره اسطرلاب کروی

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-83

سید جمال lموسوی؛ سید محمّد مظفّری