نویسنده = طرفداری، منصور
تعداد مقالات: 1
1. فراز و فرودهای هویت ایرانی- اسلامی (از آغاز تا تهاجم تیمور)

دوره 2، 1(پیاپی 3 بهار و تابستان 1385)، بهار و تابستان 1385، صفحه 123-140

منصور طرفداری