نویسنده = حسن زاده کلشانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. «طِباق» آموزشکده‌هاى نظامی دولت ممالیک

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-91

جعفر حسن زاده کلشانی؛ مهدی جلیلی