نویسنده = کاظمی راشد، منیره
تعداد مقالات: 1
1. ناسازوارى عناوین مناصب ینی‌چریان با وظایف آنان

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-151

منیره کاظمی راشد؛ رضا شعبانی