نویسنده = ذیلابی، نگار
تعداد مقالات: 2
1. حرفه آهنگری در منابع اسلامی از منظر تاریخ اجتماعی

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-60

نگار ذیلابی


2. پیوند طلسمات و صورتگری در اسلام

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

نگار ذیلابی