نویسنده = دانشیار، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. سرخس کهنه و سیاست سلسله‌های ایرانی در قبال آن (916-1300ﻫ)

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-138

مرتضی دانشیار