نویسنده = مهدیخانی سروجهانی، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. مزدوران مسیحی و نقش آنان در حکومت مرینیان (591-869ﻫ)

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-77

سید حسن مهدیخانی سروجهانی؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند