نویسنده = گوهری فخرآباد، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. داروسازی محمد بن زکریای رازی

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-24

محبوبه فرخنده زاده؛ مصطفی گوهری فخرآباد