نویسنده = گذشته، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی آراء تجدیدنظرطلبانه پاتریشیا کرون در زمینه مطالعات اسلامى

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-147

سپیده نصرتی؛ قربان علمی؛ ناصر گذشته