نویسنده = دلیر، نیره
تعداد مقالات: 1
1. علوم عقلی در عصر سلجوقی: بررسی و تحلیل جامعه آماری دانشمندان

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-58

نیره دلیر؛ عاطفه کاظمی مجرد