نویسنده = فهیمی، خاطره
تعداد مقالات: 1
1. وسایل روشنایی در دوره قاجار و تأثیر تجددگرایی بر تحول آنها

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-205

خاطره فهیمی؛ مهتاب مبینی