نویسنده = عمادی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-88

امیر دهقان نژاد؛ محسن رحمتی؛ عبدالرسول عمادی