نویسنده = رنجبر، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ایالت اردلان در مناسبات عثمانی- صفوی

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-116

کریم فرجی قرابقلو؛ محمد علی رنجبر؛ قسیم یاسین