نویسنده = عالم زاده، هادی
تعداد مقالات: 2
1. تجارت یمن در قلمرو رسولیان (626- 858ﻫ)

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-88

ابراهیم محمدی؛ هادی عالم زاده


2. مزدوران مسیحی و نقش آنان در حکومت مرینیان (591-869ﻫ)

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-77

سید حسن مهدیخانی سروجهانی؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند