نویسنده = امین، آرمین دخت
تعداد مقالات: 1
1. حلب: عوامل مؤثر بر گزینش این شهر به پایتختى حمدانیان شام

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-17

داوود یحیایی؛ آرمین دخت امین