نویسنده = عباسى، رضا
تعداد مقالات: 2
1. تاریخ اجتماعی در مینیاتورهای سورنامه‌های عثمانی: سورنامه وهبی و همایون

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-176

رضا عباسى؛ حسین بیاتلو


2. آیین‌های نمایشی در جشن‌های دربار عثمانی: نمایش اورتا‌اویون و قره‌گوز

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-120

رضا عباسى؛ حسین بیاتلو