نویسنده = محمدی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تجارت یمن در قلمرو رسولیان (626- 858ﻫ)

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-88

ابراهیم محمدی؛ هادی عالم زاده