نویسنده = عباسى، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. طرح‌های نظامی و راه سازی روسیه تزاری در ایران

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-150

محمدعلی کاظم بیکی؛ مهرداد عباسى