نویسنده = میرحسینی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی شخصیت و رفتار اجتماعی «قُصّاص»

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-35

یحیی میرحسینی