نویسنده = کریمى، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. پیوند تاریخ‌نگاری با ستاره‌شناسی و تنجیم در عصر صفویه

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-169

بهزاد کریمى