نویسنده = حاجرى، فرهاد
تعداد مقالات: 2
1. نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 171-192

محسن معصومى؛ محمدعلى کاظم بیگى؛ فرهاد حاجرى


2. الجامعة السیفیة، مرکز تعلیمات بُهره‌های داودی: نظام آموزشی، ساختار ادارى، تحولات و کارکردها

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 153-168

محسن معصومی؛ فرهاد حاجرى