نویسنده = سعیدی، مدرس
تعداد مقالات: 1
1. یأجوج و مأجوج: تحولاتِ شناختى مسلمانان درباره زیستگاه آنان تا دوره مغول

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-100

مدرس سعیدی؛ مصطفى جرفى