نویسنده = رودگر، قنبر علی
تعداد مقالات: 1
1. جغرافیای حافظ ابرو و تقویم البلدان ابوالفدا: بررسی تطبیقی

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-92

زهرا رضایی نسب؛ قنبر علی رودگر