نویسنده = کشیک نویس، سید کمال
تعداد مقالات: 1
1. سفرنامه وُلنی و تأثیر آن در لشکرکشی ناپلئون بناپارت به مصر

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-120

سید کمال کشیک نویس؛ عبدالله همتى گلیان