نویسنده = رضایی نسب، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. «خاتمۀ» روضة الصفا(تألیف سده نهم): بحثی در باب مؤلف و محتوای آن

دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-166

زهرا رضایی نسب؛ قنبر علی رودگر؛ هادی عالم زاده


2. جغرافیای حافظ ابرو و تقویم البلدان ابوالفدا: بررسی تطبیقی

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-92

زهرا رضایی نسب؛ قنبر علی رودگر