نویسنده = اسلامى، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. بنی رَزین و مناسبات بربری – عربی مسلمانان در اندلس سده‌های میانه

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-62

سهراب اسلامى؛ یونس فرهمند؛ هادی عالم زاده