نویسنده = ریاحی زمین، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد مؤلفه‌های زمانی در آغاز مجلد پنجم و ششم از تاریخ بیهقی

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-59

زهرا ریاحی زمین؛ فهیمه حیدری جامع‌بزرگی