دوره و شماره: دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-170 
1. داروسازی محمد بن زکریای رازی

صفحه 3-24

محبوبه فرخنده زاده؛ مصطفی گوهری فخرآباد


8. Islamic Education in Ibadan, Oyo State, Nigeria (1893-1960)

صفحه 29-47

Oladiti Abiodun Akeem؛ Kamal-deen Olawale Sulaiman