دوره و شماره: دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، زمستان 1394، صفحه 1-230 
3. مزدوران مسیحی و نقش آنان در حکومت مرینیان (591-869ﻫ)

صفحه 53-77

سید حسن مهدیخانی سروجهانی؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند


7. نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

صفحه 171-192

محسن معصومى؛ محمدعلى کاظم بیگى؛ فرهاد حاجرى