دوره و شماره: دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395) - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-151 
4. تجارت یمن در قلمرو رسولیان (626- 858ﻫ)

صفحه 71-88

ابراهیم محمدی؛ هادی عالم زاده