دوره و شماره: دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395) - شماره پیاپی 24، زمستان 1395، صفحه 1-238 
5. دارالشفای رَبع رشیدی: سازمان ادارى، آموزشى و درمانى

صفحه 115-145

امیر دهقان نژاد؛ عبدالرسول عمادى؛ محسن رحمتى