دوره و شماره: دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396) - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-212 
5. جایگاه ایالت اردلان در مناسبات عثمانی- صفوی

صفحه 93-116

کریم فرجی قرابقلو؛ محمد علی رنجبر؛ قسیم یاسین