دوره و شماره: دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397) - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-246 
3. پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران

صفحه 61-88

امیر دهقان نژاد؛ محسن رحمتی؛ عبدالرسول عمادی


4. تحلیل جنبش سربداران بر پایه نظریه کنش جمعی چارلز تیلی

صفحه 89-120

علی بحرانی پور؛ عبداله فاضلی؛ سجاد کاظمی؛ علی لجم‌اورک مرادی