دوره و شماره: دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398) - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-240 
3. خوانشی نو از کتاب الفروق حکیم تِرمِذی

صفحه 57-102

شمس‌الدین عزیزپور؛ حامد (فرهنگ) خانی(مهروش)


5. «خاتمۀ» روضة الصفا(تألیف سده نهم): بحثی در باب مؤلف و محتوای آن

صفحه 125-166

زهرا رضایی نسب؛ قنبر علی رودگر؛ هادی عالم زاده