دوره و شماره: دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-196 
2. سَنجه فلسفی جهاد: فارابی

صفحه 33-70

امیرحسین امامی کوپایی؛ سعید عدالت نژاد؛ رضا نجف زاده


3. روابط علمی زیدیه و امامیه از غیبت صغری تا قرن ششم هجری

صفحه 71-100

گیتی محمدبیگی؛ علی رضا ابطحی؛ محمد علی چلونگر


5. ریخت شناسی شورش‌های نان در عصر مظفری

صفحه 127-150

هاجر صالحی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر


6. تحول چشم‌انداز زیست و معیشت روستایی مازندران در دوره پهلوی اول

صفحه 150-177

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیها؛ محمد نورمحمدی نجف‌آبادی