دوره و شماره: دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392) - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168 
8. ظهور و سقوط چَکان در کشمیر (962- 993هـ )

صفحه 135-154

مریم معینینیا؛ هادی عالمزاده