دوره و شماره: دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393) - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-240 
2. فصد در پزشکی مسلمانان

صفحه 31-58

علی غفرانی؛ نرگس کدخدایی کلات