دوره و شماره: دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391) - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-223 
9. بارتلمی دی هربلو و« کتابخانه شرقی» او

صفحه 205-223

عباس احمدوند؛ امیر مؤمنی هزاوه