دوره و شماره: دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390) - شماره پیاپی 14، زمستان 1390، صفحه 3-169 
5. شاهان صفوی و موسیقی

صفحه 77-95

قنبرعلی رودگر؛ علی محمدی