دوره و شماره: دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388) - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-200 
1. خاتونِ بخارا

صفحه 3-34

عبدالرحیم قنوات