دوره و شماره: دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388) - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-174 
6. شیبانیان و گورکانیان هند 1

صفحه 141-154

محمد علی کاظم بیگی؛ زینت تاج علی