درباره نشریه

فصلنامه  علمی –پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی از تابستان 1384 با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی و سایر رشته های مرتبط منتشر می شود.خط مشی و هدف بنیادین این نیمسال نامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف تاریخ و تمدن اسلامی شامل تاریخ هنر ،جغرافیای تاریخی ،تاریخنگاری اسلامی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ،تاریخ علم ،مطالعات اسلامی درغرب و ... می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران ودانشجویان از چاپ مقالات خود دراین مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است ؛به نحوی که گاه برای هر شماره از مجله (مثلاً شماره 23)، حدود 70 مقاله دریافت می گردد که با داوری وارزیابی دقیق، هفت تا هشت مقاله جهت چاپ انتخاب وآماده نشر می شوند.