اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی عالم زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

hd.alemzadehatgmail.com

سردبیر

هادی عالم زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

hd.alemzadehatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

هرمان بل

مطالعات شرق افریقا استاد- دانشگاه اگزتر انگلستان

h.bellatex.ac.uk

لیاقت تکیم

مطالعات دینی استاد-دانشگاه مک مستر کانادا

ltakimatmcmaster.ca

احمد جبار

تاریخ علم استاد دانشگاه علوم تکنولوژی لیل،پاریس

ahmed.djebbaratmath.univ-lille1.fr

هیروکی واکاماتسو

مردم شناس استادیار-دانشگاه حتی ترکیه

hirokiwakamatsuathitit.edu.tr

حسین قرچانلو

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشگاه تهران

gharchanlooatut.ac.ir

مهدی جلیلی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

jalilim12atgmail.com

محمد سپهری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

sepehran55atyahoo.com

احمد بادکوبه هزاوه

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، دانشگاه تهران

hazavehatut.ac.ir

محمدرضا ناجی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی

mohammadrezanajiatyahoo.com

محسن الویری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار ، دانشگاه باقر العلوم

alvirimatgmail.com

فهیمه مخبر دزفولی

تاریخ و تمدن اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

fmokhber_datyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

قنبرعلی رودگر

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

q_roodgaratyahoo.com

ویراستار انگلیسی

فهیمه مخبر دزفولی

تاریخ و تمدن اسلامی استادیار

fmokhber_datyahoo.com

مدیر داخلی

مطهره انوش

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کارشناس خدمات ماشینی-دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

l_anoushatyahoo.com