اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فهیمه مخبر دزفولی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

fmokhber_dyahoo.com

سردبیر

یونس فرهمند

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

noorfarahmandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محسن الویری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار ، دانشگاه باقر العلوم

alvirimgmail.com

احمد بادکوبه هزاوه

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، دانشگاه تهران

hazavehut.ac.ir

هرمان بل

مطالعات شرق افریقا استاد- دانشگاه اگزتر انگلستان

h.bellex.ac.uk

لیاقت تکیم

مطالعات دینی استاد-دانشگاه مک مستر کانادا

ltakimmcmaster.ca

احمد جبار

تاریخ علم استاد دانشگاه علوم تکنولوژی لیل،پاریس

ahmed.djebbarmath.univ-lille1.fr

محمد سپهری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

sepehran55yahoo.com

هادی عالم زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات

hd.alemzadehgmail.com

یونس فرهمند

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،

noorfarahmandyahoo.com

فهیمه مخبر دزفولی

تاریخ و تمدن اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

fmokhber_dyahoo.com

محسن معصومی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

moh_massumiyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

قنبرعلی رودگر

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیاردانشگاه فرهنگیان

q_roodgaryahoo.com

ویراستار انگلیسی

فهیمه مخبر دزفولی

تاریخ و تمدن اسلامی استادیار

fmokhber_dyahoo.com

مدیر داخلی

مطهره انوش

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کارشناس خدمات ماشینی-دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

l_anoushyahoo.com