همکاران دفتر نشریه

ویراستار ادبی نشریه

قنبرعلی رودگر

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

q_roodgar@yahoo.com

مدیر داخلی

مطهره انوش

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کارشناس خدمات ماشینی-دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

l_anoush@yahoo.com