نوع مقاله : مقالات ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه هنر و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هم­زمان با اوج­گیری کنش های جریان های متمهدیانه ایرانی هم­چون نوربخشیه در عصر تیموری، حرکت­هایی مشابه از اواخر سده نهم هجری در شبه قاره هند آغاز شد که هدف اصلی رهبران آن­ها مانند سیدمحمد جونپوری، مؤسس جریان مهدویه که به اهل سنت نزدیک بودند، جریان­سازی اجتماعی حول محور ادعاهای مهدویت­شان بود. سؤال پژوهش حاضر این است که تشابهات و تفاوت­­های احتمالی دو جریان مهدویه و نوربخشیه کدام­اند؟ در این مقاله مهم­ترین تشابهات و تفاوت­­های دو جریان از منظر باورها، روش­های تعامل اجتماعی و کنش­های سیاسی و نظامی مقایسه می­شوند. در این پژوهش نشان داده شده­است که رهبران مهدویه و نوربخشیه در مواردی مانند تلاش برای جلب حمایت بزرگان صوفیه، تحریف برخی اصول طریقت­­های­ صوفیانه­شان و تشکیل گروه­­های مسلح به­هم شباهت دارند. در عین­حال، تلاش رهبران مهدویه برای جلوگیری از علم­آموزی و ارتباط مریدان با غیرمهدویان و اعتقاد نوربخشیه به تقدم شریعت بر طریقت و به­نوعی تناسخ، مهم­ترین تفاوت­­های دو جریان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-Islamic Messianic in India and Iran: A Study on Mahdawīyya and the Nūrbakhshīyya

نویسندگان [English]

 • hesamoddin hojjatzadeh 1
 • mohammad baghestani koozegar 2
 • shahrbanoo delbari 3

1 PhD Student of History and Civilization of Islamic Nations, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Art and Civilization, Islamic Sciences and Culture Academy, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of History and Civilization of Islamic Nations, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

With the rising of Iranian Mahdīsts as the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya in the Tīmūrids era, similar movements were started in Indian sub-continent from late of the ninth century A.H. that the main goal of their leaders like Sayyid Muḥammad D̲j̲awnpūrī, the founder of Mahdawīyya Current who was close to the Sunnis, was to create social flow around their claims of Mahdīsm. The question of this research is what are the possible similarities and differences between the two Currents of the Mahdawīyya and the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya? In present article their beliefs, methods of social interaction and political and military actions have been compared and shows that in some cases, the leaders of the Mahdawīyya and the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya pretended to have the support of the leaders of Ṣūfism. Both sometimes promoted their conception of Ṣūfism instead of  some principles of their own tarāʾiḳa and formed armed groups. Yet, the efforts of the Mahdawīyya leaders to preventing disciples from learning science and communicating with Non-Mahdawīs and the belief of the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya to primacy of Sharīʿa over Ṭarīka and to kind of Transmogrification are most important differences between the two Currents

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Messianic
 • Tīmūrids era
 • India Ṣūfism
 • Mahdīsts
 • the Mahdawīyya
 • D̲j̲awnpūrīds
 • Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya
 • India
آزاد، ابوالکلام، تذکره، لاهور، مرتبه مالک رام، 1999م.
ابن­کربلایی، حسین تبریزی، روضات الجنان و جنات الجنان، تصحیح و تعلیق جعفر سلطان القرائی، تهران، بی­نا، 1344ش.
ابن­میان­یوسف، میان­ولی، انصاف نامه معروف به متن شریف، مشیرآباد حیدرآباد ـ هند، دارالاشاعت کتب سلف صالحین جمعیت مهدویه، 1987م.
اسیری لاهیجی، شیخ محمد، مثنوی اسرار الشهود، تهران، امیرکبیر، 1365ش.
بداؤنی، عبدالقادر بن ملوک شاه، منتخب التواریخ، تصحیح مولوی احمد علی صاحب، با مقدمه و اضافات توفیق سبحانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1380ش.
همو، نجات الرشید، ترتیب و حواشی و مقدمه از سیدمعین­الدین، لاهور، اداره تحقیقات پاکستان ـ دانشگاه پنجاب، 1972م.
بهشتی، محمد، ادیان و مهدویت، بی­جا، چاپخانه بهمن، 1361ش.
چشتی‌، معین‌الدین، دلیل­‌العارفین، ترتیب‌ و تبویب‌ قطب‌الدین‌ بختیار کاکی‌ اوشی،‌ دهلی‌، چاپ‌ محمد عبدالاحد، 1311ھ.
همو، دیوان حضرت خواجه معین الدین چشتی، کانپور، نول­کشور، 1865م.
حسنی ندوی، عبدالحی بن فخرالدین، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، بیروت، دارابن­حزم، 1420ھ.
حسینی (فرصت الدوله)، محمدنصیر، آثارالعجم،درتاریخوجغرافیای مشروحبلادواماکنفارس، به کوشش علی دهباشی، تهران، فرهنگ­سرا، 1362ش.
داراشکوه‌ بابری، محمد‌، سفینه الاولیا،کانپور، بی­نا، 1318ھ.
درویزه ننگرهاری، عبدالکریم بن مخدوم، تذکرة الأبرار و الأشرار، دهلی، هند پرلیس، 1308ھ.
رازی، امین احمد، تذکره هفت اقلیم، تصحیح، تعلیقات و حواشی محمدرضا طاهری، تهران، سروش، 1378ش.
رحمن علی، محمد عبدالشکور، تحفة الفضلاء فی تراجم الکملاء (تذکره علمای هند)، لکهنو، بی­نا، 1913م.
رضوی، اطهر عباس، تاریخ تصوف در هند، ترجمه منصور معتمدی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1380ش.
همو، شیعه در هند، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1376ش.
رویمر، هانس روبرت، تاریخ ایران، دوره صفویان (پژوهشگاه کمبریج)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، جامی، 1388ش.
زرین کوب، عبدالحسین، دنباله جست و جو در تصوف ایران، تهران، امیرکبیر، 1369ش.
زمجی اسفزاری، معین­الدین محمد، روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات، تصحیح محمدکاظم امام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1339ش.
شاه­نواز خان، نواب صمصام الدوله، مآثر الامراء، تصحیح مولوی عبدالرحیم، کلکته، اردوگائید، 1888م.
شفیع، مولوی ﻣﺤﻤد، «نوربخشیان»، مترجم مهدی سیدمحمد، مجله ﻣﻌﺎرف، ش27، آذر ـ اسفند 1371ش.
شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، تهران، اسلامیه، 1376ش.
شیبی، مصطفی کامل، الصلهبینالتصوفوالتشیع، مصر، دارالمعارف، بی­تا.
شیمل، آنه ماری، در قلمرو خانان مغول، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، تهران، امیرکبیر، 1386ش.
عطایی، عبدالله، «نقش و جایگاه میر شمس­ الدین عراقی در گسترش تشیع در کشمیر؛ بر اساس تحفه الحباب»، ویژه­نامه نامه فرهنگستان (شبه قاره)، سال اول، ش1، 1392ش.
علامی، ابوالفضل بن مبارک، آیین اکبری، لکهنو، نول­­کشور، 1893م.
کنبو لاهوری، محمدصالح، عمل صالح موسوم به شاه جهان نامه، ترتیب و تحشیه غلام یزدانی و ترمیم و تصحیح وحید قریشی، لاهور، مجلس ترقی ادب، 1967م.
لاهوری، غلام­­سرور، خزینة الاصفیاء، کانپور، بی­نا، 1332ھ.
لعلی بدخشی، لعل بیگ، ثمرات القدس من شجرات الانس، مقدمه، تصحیح و تعلیقات کمال حاج سیدجوادی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376ش.
مجهول، رساله معجزات المهدی (افضل المعجزات)، پالن­­پورـ هند، کتابخانه درگاه عالیه مهدویه، بی­­تا.
مرکز بین­المللی میکروفیلم نور، کتابخانه‌های گجرات: کتابخانه درگاه عالیه مهدویه، دهلی نو، به آدرس:
https://www.noormicrofilmindia.com/libfMahdaviya.htm
مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد، شرح التعرف لمذهب التصوف، مقدمه، تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران، اساطیر، 1363ـ1366 ش.
مشکور، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامی، با مقدمه و توضیحات کاظم مدیر شانه­چی، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش ­های اسلامی، 1387ش.
مولوی، جلال­­­الدین محمد بن محمد، مثنوی معنوی، مطاب‍ق‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ ری‍ن‍ول‍د ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، تهران، بهنود، 1375ش.
میرخواند، غیاث­الدین محمد بن همام­­الدین، تاریخ روضه ­الصفا،تهران، خیام، 1339ش.
ندوی، مسعود، تاریخ الدعوة الاسلامیه فی الهند، بیروت، دارالعربیه، 1370ھ.
نظامی باخرزی، عبدالواسع، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﺎمی، ﮔﻮﺷه­ﻫایی از ﺗﺎرﻳﺦ فرهنگی و اجتماعی ﺧﺮاﺳﺎن در ﻋﺼر تیموریان، تصحیح نجیب ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺮوی، ﺗﻬﺮان، نشر نی، 1371ش.
نوربخش، سیدمحمد، غزلیاتسیدمحمدنوربخش، تصحیح محمد شفیع، ضمیمه اورینتل کالج مگزین، ش1، 1925م.
همو، صحیفهالاولیاء، نسخه خطی، ش 4190، تهران، کتابخانه ملک، بی­تا.
همو، من مهدی هستم (ترجمه رسالة الهدی)، به کوشش رسول جعفریان، فصلنامه بهارستان، دفتر دوم، سال پنجم، ش17، 1391ش.
وان برویین سن، مارتین، «کردها و اسلام»، ترجمه هوشیار ویسی، مریوان، فصلنامه زریبار، دوره جدید (9-8)، سال دهم، ش 62-61، تابستان – پاییز 1385.
هندوشاه استرآبادی، ملا قاسم، تاریخ فرشته (گلشن ابراهیمی)،لکهنو، نول­کشور، 1323ھ.
 
Bashir, Shahzad, Messianic hopes and mystical visions: the Nūrbakhshīya between medieval and modern Islam, Columbia, University of South Carolina Press, 2003.
Rizvi, Sayyid Athar Abbas, Muslim Revivalist Movement In Northern India (In the Sixteenth and Seventeenth Centries), with a forward by professor Muhammad Habib, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publisher, 1995.