نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دیدگاه نصر در مورد تمدن ، حکایت از پارادایم جدیدی در تعریف تمدن دارد؛ او
برخلاف طیف قدیم یتر نظریه پردازان عرصه تمدن، فرهنگ درون تمدنی و هویت
مستقل فرهنگی را شاخصه و مبنای شکل گیری تمدنها و مرزبندی های تمدنی به شمار
می آورد؛ بر این اساس وی تمدن ها را مبتنی بر جوهرۀ فرهنگی آنها، به تمدن سنتی و
تمدن مدرن تقسیم بندی می کند؛ از این منظر، هر امری در تمدن های سنتی مبتنی بر
نوعی ارتباط با ماوراء الطبیعه و معنویت قدسی است، در حالی که در تمدن مدرن انسان
خاکی فارغ از هر چیزی، منشاء و معیار تمام امور به شمار م یآید. با این رویکرد تمدن
اسلامی در ردیف تمدنهای سنتی قرار م یگیرد. در دیدگاه او، اسلام مُوجد تمدن
اسلامی است، از این رو ارکان آن نظیر قرآن، پیامبر(ص) و مسلمانِ مؤمن مبانی تمدن
اسلامی به شمار می آیند. وفادار بودن او به نظریات سنت گرایی باعث شده تا بیشتر به
کلیت و کمتر به اجزاء تمدن اسلامی بپردازد، این اعتقاد باعث نشده وی به تحولات
درونی تمدن اسلامی علاقه نشان ندهد. دیدگاه سنت گرایانۀ او باعث شده تا بحث های
تطبیقی بسیار مفیدی در آثار او یافت شود که ما را در شناخت دنیای کنونی و به تَبَع
آن، فهم صحیح و کامل تر تمدن اسلامی یاری می رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An approach to civilization and Islamic civilization from Seyyed Hossein Nasr's view

چکیده [English]

Nasr's standpoint on civilization implies at a new paradigm in defining of it. He maintains that the constitution of all civilization and also their demarcation is based upon the inner culture of every civilization and its dependent nature.So He categorizes all civilizations based on their cultural content into traditional and modern. According to this view, every thing in traditional civilization is based on the relation with the sacred or the spiritual, while human being is secular, independent and autonomous in modern one. Considering this attitude, Islamic civilization is a traditional civilization; according to him, Islam brings forth Islamic civilization; so its fundamentals- prophet, k and faithful Muslim- are constituents of Islamic civilization. Being faithful to traditionalism leads him to regard the university of Islamic civilization and neglect its particulars, however, his opinion hasn't come to neglect and lose his interests to inner transformations of Islamic civilization. His traditionalist view results in some useful, comparative studies in his works which shall help us knowing our actual world and comprehending Islamic civilization more accurate and complete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyyed Hossein Nasr
  • civilization
  • Islamic civilization
  • Islam
  • Qur'an
  • Prophet