دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-362 
9. از سنت گرایی تا نوگرایی: تحولات نظام آموزشی در آسیای مرکزی

صفحه 221-247

علی پرمو؛ حجت فلاح توتکار؛ اسماعیل چنگیزی؛ محمد حسین فرجیهای قزوینی