دوره و شماره: دوره 16، شماره2 - شماره پیاپی 32، پاییز 1399، صفحه 1-232 
4. تحلیل سبک روایتگری اعتضادالسلطنه در اکسیرالتواریخ

صفحه 109-141

10.30495/jhcin.2020.16722

محبوبه طاهری؛ عباس سرافرازی؛ محمود خواجه میرزا؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمدنبی سلیم