دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تابستان 1390، صفحه 3-194 
3. علمای ایرانی و تثبیت تسنن در مصر عهد ایوبی

صفحه 49-63

حسین مفتخری؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ علی رجب لو؛ محمد حسین منظور الاجداد


4. غازانیه تبریز: نماد تحول فرهنگی مغولان

صفحه 65-82

پرویز علی پرویز علی؛ شهرام یوسفی فر


8. سلَفیان تکفیری یا الجهادیون: خاستگاه و اندیش هها

صفحه 165-194

سعید عدالت نژاد؛ سید حسین نظا م الدینی