*دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار:  پژوهشی، ترویجی و مروری(لذا از نویسندگان محترم تقاضا دارد قبل از آپلود مقاله خود نوع آن را در بالای صفحه اول مقاله معین فرمایید.)

 * رتبه مجله: علمی -  پژوهشی دارای ایندکس ISC

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس ،دست کم دو داور

 * درصد پذیرش مقالات در سال 98 :9%

 * هزینه ارزیابی و ویراستاری و چاپ : دارد

  * نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر می‌گردد

 *میانگین زمان داوری و رسیدگی: حداقل دوماه

 * زبان نشریه: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

* وضعیت چاپ:  الکترونیکی

* نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

* نوع دسترسی: رایگان(تمام متن)

 دو فصلنامه  علمی –پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی از تابستان 1384 با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی و سایر رشته های مرتبط منتشر می شود. اولین شماره این مجله  در تابستان 1384 منتشر شد .خط مشی و هدف بنیادین این نیمسال نامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف تاریخ و تمدن اسلامی شامل تاریخ هنر ،جغرافیای تاریخی ،تاریخنگاری اسلامی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ،تاریخ علم ،مطالعات اسلامی درغرب و ... می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران ودانشجویان از چاپ مقالات خود دراین مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است ؛به نحوی که گاه برای هر شماره از مجله (مثلاً شماره 23)، حدود 70 مقاله دریافت می گردد که با داوری وارزیابی دقیق، هفت تا هشت مقاله جهت چاپ انتخاب وآماده نشر می شوند. در مهرماه 1399 مجله از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر پیدا کرد.